GÓI VẮC XIN CHO TRẺ EM

DANH MỤC GÓI VẮC XIN (GÓI 0-12 THÁNG VÀ GÓI 0-24 THÁNG)
Áp dụng từ ngày 26/08/2020
Gói vắc xin Hexaxim-Rotarix

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói cơ bản Có Menactra
Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
Gói 1A Gói 1B Gói 2A Gói 2B
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 4 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 3 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2 1 2
10 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 18 23 20 25
Giá gói (VNĐ) 14.893.000 19.400.000 17.867.000 22.520.000

Gói vắc xin Hexaxim-Rotateq

 

 

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói cơ bản Có Menactra
Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
Gói 1A Gói 1B Gói 2A Gói 2B
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Hexaxim Sanofi/
Pháp
3 4 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 3 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2 1 2
10 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 18 23 20 25
Giá gói (VNĐ) 14.893.000 19.400.000 17.867.000 22.520.000


Gói vắc xin Infanrix – Rotarix

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói cơ bản Có Menactra
Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
Gói 1A Gói 1B Gói 2A Gói 2B
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan Infanrix GSK/Bỉ 3 4 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 3 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR MSD/Mỹ 1 1 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2 1 2
10 Thương hàn Typhoid Vi
Davac/Việt Nam
1 1
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 17 22 19 24
Giá gói (VNĐ) 14.485.000 18.972.000 17.459.000 22.092.000

Gói vắc xin Infanrix – Rotateq

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói cơ bản Có Menactra
Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng Gói 0-12 tháng Gói 0-24 tháng
Gói 1A Gói 1B Gói 1B Gói 2B
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Infanrix GSK/Bỉ 3 4 3 4
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 3 2 3
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1 1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2 2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 2 1 2
9 Viêm não Nhật Bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 2 1 2
10 Thương hàn Typhoid Vi
Davac/Việt Nam
1 1
11 Viêm màng não do mô cầu tuýp ACYW Menactra Sanofi/ Mỹ 2 2
Tổng số (liều) 18 23 20 25
Giá gói (VNĐ) 14.893.000 19.400.000 17.867.000 22.520.000

Gói vx Pentaxim – Rotarix

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói 0-12 tháng
Gói
cơ bản
Có Menactra
Gói 1A Gói 2A
1 Tiêu chảy do rota virus Rotarix GSK/Bỉ 2 2
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/ Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 1
9 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3 3
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
11 Viêm não mô cầu ACYW Menactra Mỹ 2
Tổng số (liều) 20 22
Giá gói (VNĐ) 14.386.000 17.410.000

Gói vx Pentaxim – Rotateq

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói 0-12 tháng
Gói
cơ bản

Menactra
Gói 1B Gói 2B
1 Tiêu chảy do rota virus Rotateq MSD/Mỹ 3 3
2 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/ Pháp 3 3
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 4 4
4 Cúm Vaxigrip 0,25m Sanofi/
Pháp
2 2
5 Sởi Mvvac Polyvac/
Việt Nam
1 1
6 Sởi – Quai bị – Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
7 Viêm màng não do mô cầu tuýp B và C VA Mengoc BC Finlay/
Cu Ba
2 2
8 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 1 1
9 Viêm gan B Engerix B GSK/Bỉ 3 3
10 Viêm não Nhật Bản Imojev Thái Lan 1 1
11 Viêm não mô cầu ACYW Menactra MSD/Mỹ 2
Tổng số (liều) 21 23
Giá gói (VNĐ) 14.800.000 17.824.000

Danh mục gói vắc xin cho trẻ 12-24 tháng

Gói vắc xin Infanrix

 

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói
cơ bản

Menactra
Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B Infanrix hexa GSK/Bỉ 1 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1 1
4 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2 2
5 Sởi -Quai bị -Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
6 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
7 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1
8 Viêm màng não ACYW Menactra 2
Tổng số (liều) 8 10
Giá gói (VNĐ) 6.370.000 9.394.000


Gói vắc xin Hexaxim

 

 

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước sản xuất
Gói
cơ bản

Menactra
Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB, Viêm gan B (6 in 1) Hexaxim Sanofi/Pháp 1 1
2 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu Synflorix GSK/Bỉ 1 1
3 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1 1
4 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2 2
5 Sởi -Quai bị-Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
6 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
7 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1
8 Viêm màng não ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2
Tổng số (liều) 8 10
Giá gói (VNĐ) 6.370.000 9.394.000


Gói vắc xin Pentaxim

STT
Phòng bệnh
Tên vắc xin
Nước
sản xuất
Gói
cơ bản

Menactra
Số liều Số liều
1 Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt, Viêm màng não mủ, Viêm họng, Viêm phổi do HIB (5 in 1) Pentaxim Sanofi/Pháp 1 1
2 Viêm gan B Engerix B 0,5ml GSK/Bỉ 1 1
3 Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu (*) Synflorix GSK/Bỉ 1 1
4 Cúm Vaxigrip 0,25ml Sanofi/Pháp 1 1
5 Sởi -Quai bị-Rubella MMR-II MSD/Mỹ 1 1
6 Thủy đậu Varivax MSD/Mỹ 2 2
7 Viêm não Nhật bản Imojev Sanofi/Thái Lan 1 1
8 Thương hàn Typhoid Vi Davac/Việt Nam 1 1
9 Viêm màng não ACYW Menactra Sanofi/Mỹ 2
Tổng số (liều) 9 11
Giá gói (VNĐ) 6.323.000 9.347.000
  • Chúng tôi lựa chọn những vắc xin nhập khẩu từ nước ngoài của các hãng sản xuất uy tín, nổi tiếng Thế giớivà số ít các vắc xin được sản xuất tại Việt Nam đã được kiểm chứng về độ hiệu quả và an toànToàn bộ vắc xin trong hệ thống phòng tiêm được bảo quản nghiêm ngặt theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

  • Chúng tôi cam kết: Cung cấp đầy đủ vắc xin theo gói của Quý khách hàng đã lựa chọn; đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng ngay cả khi tình trạng khan hiếm vắc xin có thể xảy ra.

  • Trường hợp có sự biến động lớn về giá nhập mua trên thị trường, giá gói vắc xin có thể thay đổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *